Dzisiaj jest: 19.9.2018, imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Regulamin

§ 1
WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z działu ogłoszeniowego Portalu. Warunki ogólne opisane zostały w głównym regulaminie, do którego ten tekst jest załącznikiem.
 2. Usługa "Ogłoszenie" polega na utrzymaniu ogłoszenia Użytkownika w wydzielonej dla ogłoszeń części Portalu.
 3. Usługa "Ogłoszenie" jest nieodpłatna do 31.12.2017. Po tym terminie ogłoszenia w kategoriach nieruchomości będą płatne.
 4. Na stronie portalu IPI płatne są tylko różne formy promocji wpisów i ogłoszeń, oraz reklamy w boksach tekstowych jak i w formie banerów.
 5. Użytkownik zleca Portalowi świadczenie usługi Ogłoszenia poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie"
 6. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2
OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi.
 2. Dane kontaktowe Użytkownika podane w ogłoszeniu służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

§ 3
ZAMAWIANIE USŁUGI

 1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
 2. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu "Dodaj ogłoszenie".
 3. Ogłoszenie publikowane jest na okres wybany przez użytkownika w formularzu dodawania ogłoszenia.
 4. Użytkownik ma prawo do zamieszczenia ogłoszenia w przeznaczonej do tego kategorii.
 5. W przypadku stwierdzenia, że ogłosznie jest niezgodne z kategorią lub regulaminem, może ono być usunięte bez podania przyczyny.
 6. Dodawanie takiego samego ogłoszenia lub podobnego do kilku kategorii jest zabronione i może skutkować zablokowaniem użytkownika oraz usunięciem jego ogłoszeń a jeżeli posiadał płatną promocję ogłoszenia, koszt promowania nie będzie zwracany.
 7. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia nie ma możliwości jego edycji dla użytkowników niezarejestrowanych.
 8. Zabrania się dodawania Ogłoszeń, które:
  • naruszają prawo,
  • naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
  • naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
  • mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej kategorii,
  • mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
  • zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu lub jego Partnerów
 9. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
 10. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie (zarówno bezpłatne jak i płatne) zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, Portal zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.

§ 4
OPŁATY

 1. Wszystkie ogłoszenia od nierazarejestrowanych użytkowników są moderowane i będą widoczne dopiero po akcpetacji administratora serwisu.
 2. Kwota należna za usługę promowania ogłoszenia lub wpisu pobierana jest przy pomocy systemu udostępnianego przez Operatora Płatności.
 3. Dostępne kanały płatności to: karty kredytowe, przelewy internetowe.
 4. Portal zastrzega prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia usługi Użytkownikowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
  • Użytkownik złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
  • Użytkownik będzie korzystał z usługi Ogłoszenie niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
  • Użytkownik będzie działał na szkodę innych użytkowników portalu lub użytkowników sieci Internet.


§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU

 1. Wydawca zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia w pełnym zakresie z należytą starannością. Niemniej Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. Administrator zastrzega prawo do wystąpienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach Drobnych.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 5. Odpowiedzialność Portalu jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Użytkownika.


§ 6
REKLAMACJE

 1. Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana w formie listu  e-mail na adres kontakt@ipi.net.pl i określać:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta usługi Ogłoszenia,
  • dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (tytuł ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
  • zarzuty Użytkownika
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
 2. Portal obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7  dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub  informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Do umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do  przestrzegania aktualnie obowiązujących norm prawnych.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, którym nie uda się zapobiec w  drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 5. Portal zastrzega prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień regulaminu.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.